آداب و رسوم مردم‌ کیش

هر منطقه ای آداب و رسوم خودش را دارد.جزیره ی کیش هم که منطقه ای خاص در جنوب ایران است از این قاعده مستثنا نسیت.در‌ جزیره ی کیش گروه های بومی از نژادها و مذاهب متفاوتی زندگی می کنند که هرکدام فرهنگ و آداب و رسوم مختلفی دارند.اکثر مردم کیش به دلیل مجاورت با دریا دارای شغل هایی […]